Ål og Torpo Mållag


- CD-en ”Me og uss, de og dikko” lese inn av medlemmer i Dialektgruppa i mållaget i 2006-2007. Åge Ødelien har stått for opptak og innspeling. Levert inn av Åge Ødelien og Knut Oleivsgard 4. desember 2008. 

- Lagsprotokoll 1902 – 1932
- Lagsprotokoll 1932 – 1981
- Lagsprotokoll 1981 – 1993
- Omslagsperm med avisutklipp knytt til landsmøtet til Norges Mållag i Ål 1965. I permen er og nokre hefte og andre utklipp
- Plastomslag: Lover 1954, studieplan 1957, Målrøysting i Herad 1973, Lover Norges Mållag 1970, framlegg frå Ola Ellingsgard 1901, Aksjebrev Dag og Tid 1964 og 1973, 2 lutbrev Den 17de Mai, lutbrev trygdelaget Andvake
- Perm med takk frå barnehagar
- Årsmeldingar 1931/32 og 1951 – 1986. Nokre få manglar.
- Bankbok 1934 – 1973
- Bankbok 1976 – 1977
- Tuss og Troll 1970 – 1977
- Smørbukk 1967 og 1972 – 1977
- Norsk Ungdom: 13 nummer frå 1937 – 1939
- Måltrosten: 2 nummer (1982 og 1983)
- Norsk Barneblad: 2 nummer frå 1983 og 1985
- Kjell Haugland: Målsaka i historisk samanheng
- 15 små skriftstykke
- Andreas Støylen: Målparagrafen i folkeskulelovene (1955)
- Ola Ellingsgard: Hallingmaalet. Særskrift etter Syn og Segn 1902 (22 eksemplar)
- Olav Randen: Studieplan tilRegionplan for Hallingdal 1971
- Bunad og stakk i øvre Hallingdal (hefte)
- Medlemslister 1972 – 1977
- Medlemsbøker: I alt 14. Ei attende til 1916
- 3 skrivebøker med handskrivne manntall for Skattebøl, Nedre Ål, Sando, Votndalen og Leveld (til røysting om skulemål ?)
- Rekneskapsvedlegg 1979 – 1984:
- Rekneskapsvedlegg 1985 –
Inneheld mykje stoff knytta til målstriden 1900 – 1930 (dårleg ordna):
- Protokoll med utskrifter frå møteboka til Ål skulestyre 1905 – 1923
- Konvolutt ”Målstrid 1900 – 1930” som inneheld avisutklipp om lokal og sentral målstrid, samt fleire private brev til og frå Bækkestad, Ellingsgard, Brattegard m.fl.
- Konvolutt inneheld bladstykke frå Buskeruds Blad og Buskeruds Amtstidende under avispolimikken i målsaka 1909 – 1928
- Plastikkpose med utskrift av skuleprotokoll 1917 og fleire brev.
- Handbok i lagsarbeid 1985
- Olaf Almenningen og Åsmund Lien: Striden for nynorsk bruksmål
- Helge Sandøy: Språk og politikk
- Vidar Mørk: Hjartespråk og skriftmål
- Ein del brevkort og klistremerke med mållagsslagord
- Stoff om målstriden i Ål 1900 – 1930. Samla og skrive av Lars Tormodsgard
- Plastperm: Arkiv etter studieringen ”Gamle ord og uttrykk” 1990 – 1997
- Plastikkperm med ord og uttrykk samla av mållaget (13.5.1993) med bilete av ein del deltakarar
- Lagspapir, årsmøter, handskriven kladd til lagssoge
- Noregs Mållag: Landsmøtebøker 1991 – 1995
- Noregs Mållag: Prinsipprogram, lover, landsmøteføresegner, vedtak om byarbeid og arbeidsprogram 1989 – 1992
- Lagspapir 1995 – 1996
- Lagspapir 1996 – 1997
- Lagspapir 1998 – 1999
- Lagspapir 2000
- Lagspapir 2001
- Norsk Tidend nr. 5/00 og 1, 2 og 3/2001
- Noregs Mållag: Årsmeldingar 1990, 1991/92, 1996 – 1998
- Noregs Mållag: Landsmøtepapir 1997 – 1999
- Handbok i skulemålsarbeid i nynorskområde
- ”Kan tale speglast”. Eit kompendium frå ein tverrfagleg konferanse om språket i etermedia, haldningar og språkleg påverknad arrangert av Kringkastingsringen 1995
- Eit utval forteljingar, segn og eventyr frå Hallingdal til bruk i barnehage og skule. Samla inn av mållaga i dalen 1999
- Ivar Aasen – året 1996. Forprosjekt 1995
- Fire foredrag: Øyvind Bremer Karlsen, Roger Lockertsen, Per-Bjørn Pedersen og Johan Roppen
- Ola Ellingsgard: ”Hallingmaalet”. Frå Syn og Segn 1902
- Austmannalaget 100 år i 1999: Program til jubileumseminar ”Austlandsmål i endring”.
- Olav Randen: Norsk i EU. 1994
- Olav Randen: Noko om målsak. 1995
- Ivar Aasen. Ein studiering utarbeidd av Noregs Mållag
- Norma i nynorsk. Debatt. Norsk Språkråds skrifter
- Kjell Venås: Livssoga åt Ivar Aasen
- 5 skrift i høve Ivar Aasen – året 1996
- 2 brosjyrer og ein plakat

Arkiv etter Bokutgjevingsnemnda 2005
- Protokoll
- Korrespondanse
- Rekneskap

Arkiv etter ”Lesarbrevkonkurransen 2009
- Rapport
- Lesarbreva
- Avisomtaler

Esken inneheld desse bøkene:
- Botolv Helleland (red.): Norske stadnamn
- Opsund: Island i sogetida
- Helge Sandøy: Språk og politikk
- Ola Stemshaug: Namn i Norge
- Beito: Målføre og normalmål (2 eksemplar)
- Kjell Venås: So sea me her
- Ola Stemshaug: Språkleg tradisjon
- Målreising i 75 år. Noregs Mållag 1906 – 1981
- Målsak og framtidssamfunn