Ål Kristeleg Folkeparti


SKIPA 23. OKTOBER 1945

- Møteprotokoll 1962 – 1979
- Møteprotokoll ”Aksjonskomiteen for Hallingdal” 1962 – 1963
- Festskrift i anledning Olav Bryns 70årsdag:  ”Vi fikk et kall”.
- ”Mot rikere mål”.  Orientering om aktuelle politiske spørsmål
- Nils Lavik og Eksingedalen
- Rapport frå lagsbesøk  -  inkje årstal – frå Ål, Hol, Gol, Hemsedal og Nes<
- Brev datert 7. november 1945 frå Nils Lavik som svar til Olav Traa i høve skiping av eit lag av Kristeleg Folkeparti i Ål
- Kortfatta historikk fram til 1995
- Program for 50årsjubileet i 1995 med oversyn over leiarar 1945 – 1995
- Årsmelding 1976
- Nokre notat
- Diverse sentralt valmateriell i samband med valet i 1957
- Program for Ål kr. Folkeparti ved kommunevalet 1955.
- Vallister for Ål kr. Folkeparti 1945, 1947,1955 og 1995.
- Vallister for Buskerud kr. Folkeparti 1949,1957 og 1965
- Melding om val i Ål 1959
- Lovar for Buskerud kr. Folkeparti – styreframlegg og vedtak 1953
- Helsing frå kassestyrar i fylkespartiet 1956.
- Kontingent til fylkespartiet 1957 og 1958.
- Songar for Kristeleg Folkeparti.
- 7 sentrale rundskriv 1961 – 1962
- Brev til tillitsvalde i Ål frå Malvin Kvinge 25. februar 1959
- Brev frå Olav Traa til Malvin Kvinge 11. november 1961
- Brev frå Karl Ljøterud, Kongsberg til Malvin Kvinge og Nils Veslegard om internatmøte for Hallingdal.
- Rundskriv frå Ola Langegard 6. juni 1962.
- 4 avisutklipp (eit datert til 1954).