Ål og Torpo Venstre


- Venstre frå 1894 og 1894
- rekneskap frå Aals og Torpes frisindede grundlovssamlag 1885 og 1886.
- Venstre sitt landsmøte i 1885
- Venstre sitt landsmøte i 1990
-Venstre sitt prinsipprogram vedteke 1984
-Framlegg til næringspolitisk handlingsplan for Venstre fram mot år 2000.
-Miljøpartiet Venstre. Hefte.
-Innstillinga frå Venstre sitt utvalg om tilhøvet mellom Noreg og EEC.
-Perm ”Velkommen til oss”:
-Skitrekk i Ål 1965
-Skriv og lesarinnlegg om barnehagar 1987
-Valmateriell 1975
-Omslag med nokre skriv og innlegg m.m.
-Tom Christensen:  ”Mange er kallet, men få er utvalgt”.  En studie av nomina-sjonsprosessen foran stortingsvalget i 1973.  Magistergradsavhandling
-Hefte frå Næringspolitisk konferanse på Nesbyen 1981
-Retning Venstre/Liberaleren/Venstres Avis:  14 nummer frå 1970 – åra
-Valavis for Venstre i Ål 1971 og 1979
-Vallister i Ål 1967
-Valresultat 1975, 1977, 1979 og 1981  (Hallingdølen)
-Ditt val 1975
-Nokre utklipp frå valkampen 1979
-Plastikkomslag med avisutklipp frå 1970 – åra
-Einar Iveland:  Staten og mennesket 1951
-SEFREM (tidsskrift):  2 nummer om energi frå 1981
-Venstres energispareprogram for 1976 – 1981
-Valgbrosjyre om energi
-Brosjyra ”Vern om livsmiljøet”
-Materiell og frammøteoversyn til studieringen ”Vi former vår framtid” 1966/1967
-Rundskriv 1964 – 1965
-Skriv om valførebuingar 1920 – 1922
-Brev frå K. T. Tveito til H. Bruun 1931
-Venstre og Høires stilling til forsvaret 1915
-Benjamin Vogt:  Unionen.  Foredrag i Drammen konservative forening 1893
-Det norske Venstre 1884 – 1909
-Johan Bojer:  Frihed.  Frisindede Venstres småskrifter 1921
-Gunnar Knudsens foredrag om konsjesjonslovene 1910
-H. Cock Jensen:  Vil korntoll gagne landbruket?  1915
-Nokre svar paa kvifor folk røyster med vinstre ved kommunevalet i Aal no i haust.  1922.
-Til vælgerne i Aal.  E Bekkestad 1910
-Al venstres kommunale valgprogram 1916
-Vinstreprogrammet 1912
-Mikkel Sveinhoug:  Valget i 1930.  Høires centralstyre.
-Resultatet av valet i Ål 1928.
-Framlegg til vinstreprogram til heradstyrevalet i Ål 1937.
-Brev og skriv til, samt medlemslister frå Ål og Torpo Venstrelag 1958 – 1961
-Mønstervedtekter for lokallag
-Sentrale skriv
-Programutkast 1976 - 1979
-Program Venstre i Hallingdal 1980 – 1983?
-Program 1980 – 1983 og valliste 1979
-Programarbeid og program 1984 – 1987
-Programarbeid og program
-Valliste 1995
-Årsmelding og eit skriv 1982
-Skriv frå T. A. Breie til venstrelaga i Hallingdal 18.1.86
-Årsmelding og rekneskap1991
-Studiering – frammøte – 1992
-Kongsberg Dagblad 22.11.1945
-6 nummer av Buskerud Venstre frå 1949
- Aal Venstres kommunale valprogram 1916

Nokre aviser om målstrid, ”Frå Ål” m.m.:
-Buskeruds Amtstidende 1895:  Skattelikning for Ål 1894 - 1895
-Buskerud Amtstidende – 2 nummer frå 1921
-Buskerud Dagblad – 3 nummer 1925 og 2 nummer 1930
-2 avisutklipp om forsvarsminister Georg Stang 1905
-Fremtiden 7. mai 1955:  Nokre artiklar om 10 år siden frigjøringa
-Sogn Dagblad 1939
-Buskerud Bygdeblad (organ for Bondepartiet) nr. 11/1949 m.a. om valet i Buskerud.
-Skriv og partiarbeid 1945 - 1951
-Etterlatte brev frå E. Bekkestad skrivne i 1890 – åra.
-Brev frå Torleiv Randen om Votnakraftdelinga  datert 17.10.1959
-Lagspapir og medlemslister 1961 – 1963
-Valarbeid og vallister 1963 og 1967
-Valprogram 1955, 1963 og to andre utan årstal.
-Senterpartiets program 1963
-Lover for Ål Venstrelag 1951
-Buskerud Dagblad framfor valet 1959
-Vallister for Venstre 1901, samt frå perioden 1922 – 1945.  Nokre har ikkje årstal
-Vallister for Høgre/Riksmålspartiet/Samlingspartiet 1910 – 1934
-Valliste for Bondepartiet 1937
-Valliste for Arbeiderpartiet 1934 og 1937
-Budsjett for Ål 1910 – 11, 1924 –28, 1931.32
-Reknskaper og kommentar for Ål kommunale Elektrisitetsver 1925 – 26
-Avskjedsintervju med ordførar Arnfinn Breie 8. okt. 1947
-Ein del tilfeldige avisutklipp
 -Møtebok/Medlemsoversyn Ål Samtalelag/Ål og Torpo grundlovssamlag/Ål Venstre 1882 – 1909
-Forhandlingsbok for Ål Venstrelag 1909 – 1920
-Møtebok for Ål Vinstrelag 1921 – 1933
-Møtebok for Ål Vinstrelag 1933 – 1952
-Møtebok for Ål Venstre 1953 – 1966
-Møtebok Torpo Venstrelag 1903 – 1954.  Det er litt uryddig ført i og med at 1903 tek til inne i boka medan boka tek til med 1953.
-Møtebok Torpo Venstrelag 1955 – 1956
-Brev frå Ola Perstølen til Torleiv A. Breie 1.5.1967 som inneheld eit skrift av Erling Bekkstad om dei politiske rørslene i bygdene frå 1870 – åra og fram til 1905.
-Ål og Torpo Venstrelag 90 år (1982)
-Odd Einar Dørum:  Derfor vil Venstre tilbake.  Hefte.
-Johan Ludwig Mowinckel:  Venstres syn og Venstres oppgaver.  1927
-Valprogram og liste 1991
-Norges Venstreforening:  Udenrigsstyret.  1897.  Gåve frå Botolv Baklien.
-Venstreprogram 1964
-Medlemsbøker (oversyn frå krinsane) frå 1950 – åra (?)
-Mandtalsbog for Vestlien 1904.  Handskriven
-Norges Venstreforbund:  Høires, Samlingspartiets og ”De frisinnedes agitation”  1910
 
Anna materiale:
-Studieringen ”Vi former vår framtid” 1966 – 1967.  Studiemateriell og referatbok.
-Basarbok
-Europadebatten i Venstre 1992
-Ål og Torpo Venstrelag 90 år.   1982.
-Valkart:  Norges storting 1913 – 1915
-Midlerne.  Høires, Samlingspartiets og ”De frisindedes” agitation 1903 – 1909.  Norges Venstreforbund 1910.  Lite hefte.